Technology Transition

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att genomföra tekniska och arkitekturella förändringar i IT-miljön. Oavsett om det handlar om en varsam renovering eller en total ombyggnad kan vi bidra med kompetens och stöd genom hela processen. Vårt uppdrag är inte avslutat förrän den nya lösningen är kvalitetssäkrad och driftsatt i produktion.

Callista Enterprise erbjuder Technology Transition

Inom Technology Transition hjälper vi kunder att utveckla sin IT-verksamhet med kraften från nya teknologier och metoder. Affärsområdet omfattar ett heltäckande tjänsteerbjudande, från omvärldsbevakning och strategi till praktisk realisering i ny teknik.

Vi har byggt upp en omfattande erfarenhets- och kunskapsbas, och erbjuder en väl beprövad process för etablering och införande av ny teknologi hos våra kunder. Processen går att anpassa så att förändringsarbetet kan skräddarsys efter varje kunds behov och förutsättningar.

Referensarkitektur

Ett väl fungerande och flexibelt IT-stöd är en förutsättning för att framgångsrik affärsutveckling. För att uppnå detta krävs en medveten strategi för systemutveckling och systeminförande. En referensarkitektur är ett sätt att beskriva en sådan strategi.

Referensarkitekturen är en samling gemensamma och generella regler och riktlinjer för hur man utvecklar system och integrationslösningar. Se det som ett Best Practice-bibliotek, där man samlar information om hur organisationen bör arbeta med utveckling i syfte att öka produktiviteten och kvaliteten i arbetet.

Det här kan vi hjälpa till med

 • Granskning av befintlig arkitektur och systemmiljö
 • Analys av nuläge och framtagning av rekommendationer och roadmap
 • Ta fram referensarkitektur
 • Genomföra pilotprojekt baserat på referensarkitekturen
 • Kompetensöverföring och mentorskap

Mentorskap

Mentorskap handlar om långsiktig vägledning vilket sker genom dialog mellan mentor och individ eller grupp. Våra konsulter har lång erfarenhet av hur hur man bygger komplexa IT-system och lösningar. Kunskaperna har vi skaffat oss genom att varje dag hjälpa våra kunder med deras IT-verksamhet och affärer.

En mentor från Callista kan fungera som bollplank, kontaktbyggare, inspiratör och coach för att stärka medarbetarens professionella utveckling.

Tillsammans lägger vi upp en handlingsplan för den individuella medarbetaren eller gruppen där genomförandet specificeras. Handlingsplanen beskriver mål och syfte med mentorskapet. Den specificerar även upplägg, inbördes rollbeskrivning, etik och spelregler mellan mentor och individ eller grupp.

Vi erbjuder mentorskap inom

Roller

 • Enterprisearkitekt
 • System- och lösningsarkitekt
 • Integrationsarkitket
 • Test Manager/Designer
 • Teknisk Projektledare

Tekniker, koncept och produkter

 • Tjänsteorienterad integration
 • Mule ESB och SOI Toolkit
 • Testdriven utveckling
 • Continuous Delivery
 • Arkitkektur och utveckling med öppen källkod och Javaplattformen

Effektiv utvecklingsprocess

Moderna metoder och verktyg kan hjälpa till att göra systemutvecklingsprocessen effektivare. Vi kan hjälpa till att minska antalet kostsamma överraskningar, öka förutsägbarheten och möjligheten till styrning i projekten. Detta leder i sin tur till minskade kostnader och ökad kvalitet

Vi erbjuder stöd i val av metod och verktyg, samt med att implementera lämpligt arbetssätt. Våra konsulter är specialister bland annat inom följande områden.

 • Testmetodik och testprocess
 • Testdriven utveckling
 • Byggautomation
 • Continous Delivery

Informatik

Flertalet organisationers främsta tillgång är deras information. Värde skapas av att digitalt representera, bearbeta och kommunicera information.

Informatik, bildat av orden information och automatik, är studien av automatiserad informationshantering, eller mera handgripligen hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i informationssystem.

Som informatiker på Callista Enterprise jobbar vi med våra kunder för att med digitala lösningar stödja, styra och utveckla verksamheter och deras externa samverkan.

Att adressera informationsarkitekturen som en del av ett IT-arkitektutarbete säkerställer att IT-systemen svarar mot verksamhetens informationsbehov och processer. Den ökade användning av API:er och tjänstebaserade lösningar gör informatikens roll allt viktigare i framgångsrika projekt.

Specialområden där våra informatiker kan hjälpa till inkluderar:

 • Ramverk för interoperabilitet och val av standarder
 • Begreppsmodellering, ontologier och terminologi
 • Informationsinsarkitektur för rätt informationsförsörjning
 • Processmodellering och processutveckling vid införande av nya systemstöd
 • Beslutsstödsystem och kunskapsrepresentation

Våra konsulter har lång erfarenhet av informatikarbete i ett brett spektrum av organisationer. Att tillföra informatikkompetens i projekt ger många fördelar, inte minst genom att informatikens “ordning och reda” möjliggör:

 • Affärsutveckling utifrån informationstillgångar
 • Livscykel-tänk kring data och API:er
 • Snabbare och enklare integrationsarbete
 • Kraftfullare dataanalyser

Teknisk Granskning

Callista Enterprise har stor kompetens och lång erfarenhet kring komplexa IT-system och verksamheter. Vi vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. En, utomstående betraktare kan vara ovärderlig för att upptäcka och komma tillrätta med kvalitetsbristkostnader.

Callista Enterprise utför högkvalitativa, objektiva och oberoende granskningar av arkitektur, system, processer och leverantörer med avseende på effektivitet, ändamålsenlighet och kostnader.

Det här kan vi hjälpa till med

 • Granskningar av IT-arkitektur - hur väl stöttar arkitekturen affärer och verksamhet
 • Granskning av IT-projekt - vi tillför vår kompetens och erfarenhet och förbättrar oddsen att projektet slutförs i tid och inom budget
 • Granskning av leverantör och produkt ur ett tekniskt perspektiv i syfte att säkerställa bästa möjliga resultat av IT-investeringarna

Uppdrag