Callista Enterprise referensuppdrag Intygsprojektet

Intygsprojektet

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan effektiviserar hanteringen och ökar kvaliteten på läkarintygen. Samtidigt förbättras stödet för de inblandade i sjukskrivningsprocessen – invånaren, läkaren och annan sjukvårdspersonal samt handläggaren. Detta stärker rättssäkerheten och likformigheten i Försäkringskassans handläggning, ger en bättre service för de försäkrade och innebär lägre kostnader för stat och landsting.

Projektet Intygstjänster 2013 finansieras via sjukskrivningsmiljarden 2013 och beställare är CeHis.

Projektets uppdrag är att, tillsammans med Försäkringskassan, driftsätta utvecklade tjänster och genomföra fördjupade analyser inom fem områden enligt tidigare års struktur:

  1. Integrera det försäkringsmedicinska beslutsstödet i journalsystemen
  2. Intygstjänst för invånare, utökad samtyckeshantering och läkarintyg till flera intressenter
  3. Statistiktjänst för vården
  4. Elektroniskt läkarintyg och fråga-svarsfunktion för privata vårdgivare
  5. Utökat elektroniskt informationsutbyte

Callista har bidragit till projektet med konsulter inom en antal olika roller

  • Chefsarkitekt
  • ScrumMaster
  • Utveckling

http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Intygstjanster/

Uppdrag