Callista Enterprise referensuppdrag Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Digitalisering av Socialstyrelsens produkter

Socialstyrelsen har fått ett antal uppdrag i samband med överenskommelsen mellan staten och SKL om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016”. Syftet med överenskommelsen är att utveckla sjukskrivningsprocessen och stimulera hälso- och sjukvårdens medicinska rehabiliteringsinsatser. Vi på Callista Enterprise har varit involverade på flera olika sätt med att hjälpa Socialstyrelsen i sitt arbete kring digitaliseringen.

Inom projektet Nya Digitala Format har vi arbetat med att tillgängliggöra ett antal produkter på Socialstyrelsen i elektroniskt format för vidareutnyttjande i vården och hos andra myndigheter. Callista har bidragit med såväl informationsarkitekter (som arbetat med framtagande av nationella tjänstekontrakt) som med systemarkitekter och systemutvecklare, för bl a utveckling av öppna API:er.

Några av de projekt som Callista deltagit i är:

  • Modeller för nationella riktlinjer (NR)
  • Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB)
  • Registret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp)

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-34

Uppdrag