Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på LinkedIn

Callista medarbetare Anders Forssell

Callista Tech Radar Light 2023

// Anders Forssell

Här presenterar vi den första versionen av Callista Tech Radar Light - en kartläggning av av hur teknikanvändningen ser ut hos våra kunder och kollegor i branschen.

1. Inledning

Vi har sedan några år tillbaka kartlagt vilken teknik och vilka verktyg vi jobbar med på Callista, se Callista Tech Radar 2021 och Callista Tech Radar 2022. Genom dessa har vi fått en god inblick i hur läget ser ut på teknikfronten och vilka trender vi ser vad gäller vår egen användning av programmeringsspråk, molnlösningar, ramverk, produkter mm. Vi har också fått en bild av vart vi är på väg genom att se vad man skulle vilja arbeta med som man inte arbetar med idag.

Men det finns ju en värld utanför Callista också, och flera av oss är nyfikna på hur teknikanvändningen ser ut i ett bredare perspektiv hos kunder och kollegor i branschen. Ur detta föddes idén att göra en Tech Radar Light och mer specifikt att genomföra den genom att fråga våra Cadec-deltagare om deras situation. Anledningen att vi kallar den “Light” är att vi ville att den skulle gå att besvara snabbt och enkelt och att den därmed innehåller ett begränsat antal frågor.

Sagt och gjort, alla som var anmälda till Cadec 2023 fick möjlighet att svara på en enkät och det resulterade i runt 200 svar vilket vi känner oss mycket nöjda med. Här ger vi en sammanställning av resultatet.

2. Frågor

2.1 Vilken är din huvudsakliga yrkesmässiga roll?

Här får vi (för första gången) en bild av hur Cadec-publiken är sammansatt. Man kan se att en stor andel är utvecklare i någon form. Vi ser även att ett relativt stort antal svarar att man är en kombination av arkitekt (t.ex. mjukvaruarkitekt) och utvecklare.

Figur 1.1

Figur 1.1: Huvudsaklig yrkesmässig roll (upp till tre alternativ).

För att få en mer överskådlig bild har vi också gjort en gruppering av svaren i följande kategorier:

  • Utvecklare backend – har angett backend men ej frontend
  • Utvecklare frontend – har angett frontend men ej backend
  • Utvecklare full stack – har angett både backend och frontend
  • Arkitekt – har angett någon arkitektroll men inte angett någon utvecklarroll
  • Övrigt – har angett någon övrig roll (t.ex. kravanalytiker eller projektledare) men ej arkitekt eller utvecklare

Figur 1.2

Figur 1.2: Huvudsaklig yrkesmässig roll, grupperad sammanställning.

Vi kan där se att två tredjedelar (67 %) av Cadec-deltagarna är backend- eller full stack-utvecklare och endast 4 % är renodlade frontendutvecklare. En knapp tredjedel av besökarna anger att man inte arbetar med utveckling utan är antingen arkitekt (15 %) eller har någon annan roll (14 %).

2.2 Vilka programspråk/mjukvaruplattformar arbetar du – eller ditt projekt – främst inom?

Figur 2.1

Figur 2.1: Programspråk/mjukvaruplattformar man arbetar med (upp till tre alternativ).

Här kan man konstatera att Java är det helt dominerande programmeringsspråket. Nivån ligger något högre den vi fått fram i Callistas egna Tech Radar:s där vi de senaste åren sett en trend mot större diversifiering vad gäller språk med en ökad användning av bl.a. Go, TypeScript och Kotlin.
På andra och tredjeplats ligger JavaScript och TypeScript på 32 % respektive 26 %. Dessa språk förekommer ju både i frontend och backend och har därmed bredare användningsområde än Java (kan man anta). Python har en stark ställning (19 %) och det speglar väl den positiva trend vi sett i andra undersökningar. C# har en relativt stor användning (12 %) och därefter kommer Scala, Kotlin och Go som har angetts av 5-7 %. Övriga språk används av 3 % eller färre.

2.3 Vilka ramverk, om tillämpligt, använder ni?

Figur 3.1

Figur 3.1: Vilka ramverk används (fritt antal val).

Här är det kanske mest intressant att se på svaren uppdelat på frontend och backend var för sig.

Figur 3.2

Figur 3.2: Vilka ramverk används (backend).

På backendsidan är Spring det helt dominerande när det gäller javasidan. Jakarta EE har en jämförelsevis blygsam spridning. .NET Core är också relativt populärt och utgör 16 % av användningen i backend.

Figur 3.3

Figur 3.3: Vilka ramverk används (frontend).

På fronend är React.js dominerande, men även Angular respektive Vue har en betydande användning. Nyare teknologier som Svelte och Flutter används än så länge i begränsad utsträckning.

2.4 Driftar ni några tillämpningar i molnet?

Figur 4.1

Figur 4.1: Andel som driftar tillämpningar i molnet.

Ungefär tre fjärdedelar har svara att de driftar tillämpningar i molnet - det är en ganska hög siffra kan man tycka. Det visar att Cadec-deltagarna ligger väl frame i en transformation till molnteknologier.

2.5 Om du fick välja fritt, vilken/vilka teknologier skulle du helst vilja arbeta med?

Så kommer vi till den sista frågan som handlar om vad man skulle vilja arbeta med om man fick välja fritt. Detta var ju en fråga med fritext-svar och vi har tagit oss friheten att valt att gruppera några kategorier för att öka tydligeheten (märkta med ‘*’ i diagrammet):

  • Cloud* - allt som har med molnteknologi att göra, exempelvis AWS, Azure, Serverless etc.
  • AI/ML* - allt som har med AI och Machine Learning att göra, exempelvis Deep Learning, NLP, TensorFlow etc.

Vi har även bara tagit med teknologier med minst två “röster”.

Figur 5.1

Figur 5.1: Vilka teknologeier vill du arbeta med om du fick välja fritt (fritext).

Det man kan konstatera är att Java håller ställningarna som den mest populära teknologien, något som blir ännu mer markerat om man även inkluderar Spring. Man kan tolka detta som att folk i allmänhet är ganska nöjda med Java som plattform.

Cloud och AI/ML ligger bland topp tre på listan och det verkar vara många som är lockade av att få arbeta med dessa teknologier.

Bland programmeringsspråken (exklusive Java) hamnar Rust högst upp på listan, men det finns även ett tydligt intresse för Kotlin, Python och Go.

3. Slutord

Vi tycker själva att det var intressant att få en inblick hur teknikanvändning ser ut bland Cadec-deltagarna och i vilka roller de arbetar. Majoriteten är utvecklare (vilken kanske inte är så förvånande – Cadec är ju trots allt en utvecklarekonferens), men ca en tredjedel arbetar inte aktivt med utveckling (just nu i alla fall). En stor del är backendutvecklare men många arbetar även med frontend. Dock är det inte så många som är renodlade frontendutvecklare.

Vi ser att Java används i stor utsträckning och Javas ställning framöver ser ut att vara fortsatt stark. Men man ser även idag en betydande användning av andra programmeringsspråk och ett stort intresse för relativa “nykomplingar” som t.ex. Rust, Kotlin och Go.

Cadec-besökarna har också kommit långt när det gäller användning av molnteknologi och ungefär tre fjärdelar anger att man redan idag driftar tillämpningar i molnet.

Jag tacka min kollega Fredrik Kjellberg för hjälp med att sammanställa och analysera enkätsvaren. Vi hoppas på en ny upplaga av Callista Tech Radar Light i samband med Cadec 2024 och ser med spänning fram emot resultatet.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer