Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på LinkedIn

Callista medarbetare Anders Forssell

Callista Tech Radar Light 2024

// Anders Forssell

Här presenterar vi andra upplagan av Callista Tech Radar Light - en kartläggning av av hur teknikanvändningen ser ut hos våra kunder och kollegor i branschen.

1. Inledning

Förra året var det premiär för Callista Tech Radar Light där alla som var anmälda till Cadec fick möjlighet att svara på en enkät om yrkesmässig roll och vilka teknologier man anävnder. Vi gjorde detta som ett komplement till Callistas interna Tech Radar (se Callista Tech Radar 2021 och Callista Tech Radar 2022) då vi var nyfikna på hur teknikanvändningen ser ut i ett bredare perspektiv hos kunder och kollegor i branschen. Anledningen att vi kallar den “Light” är att vi begränsar antalet frågor för att göra den enkel och snabb att besvara.

Även i år gav vi Cadec-publiken möjlighet att besvara enkäten. Vi fick in 218 svar (jämfört med 200 svar 2023) och här presenterar vi en sammanfattning av resultatet. Jämför gärna själv med Callista Tech Radar 2023.

2. Frågor

2.1 Vilken är din huvudsakliga yrkesmässiga roll?

Här får vi en bild av hur Cadec-publiken är sammansatt. Man kan se att en stor andel är utvecklare i någon form. Vi ser även att ett relativt stort antal svarar att man är en kombination av arkitekt (t.ex. mjukvaruarkitekt) och utvecklare. Fördelningen är snarlik den från 2023, men några nya roller har tillkommit (Data Scientist och Student).

Figur 1.1

Figur 1.1: Huvudsaklig yrkesmässig roll (upp till tre alternativ).

För att få en mer överskådlig bild har vi också gjort en gruppering av svaren i följande kategorier:

  • Utvecklare backend – har angett backend men ej frontend
  • Utvecklare frontend – har angett frontend men ej backend
  • Utvecklare full stack – har angett både backend och frontend
  • Arkitekt – har angett någon arkitektroll men inte angett någon utvecklarroll
  • Övrigt – har angett någon övrig roll (t.ex. kravanalytiker eller projektledare) men ej arkitekt eller utvecklare

Figur 1.2

Figur 1.2: Huvudsaklig yrkesmässig roll, grupperad sammanställning.

Vi kan där se att två tredjedelar (67 %) av Cadec-deltagarna är backend- eller full stack-utvecklare och endast 6 % är renodlade frontendutvecklare (något fler än 2023 då siffran var 4 %). En knapp tredjedel av besökarna anger att man inte arbetar med utveckling utan är antingen arkitekt (16 %) eller har någon annan roll (11 %).

2.2 Vilka programspråk/mjukvaruplattformar arbetar du – eller ditt projekt – främst inom?

Figur 2.1

Figur 2.1: Programspråk/mjukvaruplattformar man arbetar med (upp till tre alternativ).

Java bibehåller sin plats som det dominerande programmeringsspråket med 70 % (en liten minskning från 73 % 2023). På andra plats ligger TypeScript (33 %) som har petat ner JavaScript till en tredjeplats (32 %). Detta kan jänföras med 2023 då JavaScript låg på samma 32 % medan TypeScript endast kammade hem 26 %. Python ligger kvar på sin fjärdeplats men här har användningen ökat markant, från 19 % 2023 till 24 % 2024.

Andra språk som ökat är Kotlin på 11 % (upp från 6 % 2023) och Go på 9 % (upp från 5 % 2023). De har därmed gått Scala som ligger på 6 %, en liten minskning från 7 % 2023.

Resterande språk har en användning som ligger på 3 % eller lägre.

2.3 Vilka ramverk, om tillämpligt, använder ni?

Figur 3.1

Figur 3.1: Vilka ramverk används (fritt antal val).

Här är det kanske mest intressant att se på svaren uppdelat på frontend och backend var för sig.

Figur 3.2

Figur 3.2: Vilka ramverk används (backend).

Inom backend är Spring fortfarande det dominerande javaramverket. Spring har dock minskat något till 65 %, ner från 67 % 2023. Den största ändringen står Jakarta EE för som ökat till 13 %, upp från 8 % 2023. Övriga ramverk ligger kvar på i stort sett samma nivåer som 2023, +/- 1 %

Figur 3.3

Figur 3.3: Vilka ramverk används (frontend).

Inom frontend är läget relativt stabilt. React.js och Angular är klart dominerande och står tillsammans för 85 % av användningen. Vue ligger kvar på 11 % och resterande ramverk ligger runt 1 %. Värt att notera är att Svelte fallit ifrån och ersatts av React Native och Swift UI.

2.4 Driftar ni några tillämpningar i molnet?

Figur 4.1

Figur 4.1: Andel som driftar tillämpningar i molnet.

Användningen av molnteknologier ökar och i år svarar hela 78 % att de driftar tillämpningar i molnet jämfört med 74 % 2023. Det visar att transofrmationen till molndrift fortsätter med oförminskad kraft och att Cadec-deltagarna ligger i framkant på vägen till molnet.

2.5 Om du fick välja fritt, vilken/vilka teknologier skulle du helst vilja arbeta med?

Den sista frågan som handlar om vad man skulle vilja arbeta med om man fick välja fritt. Detta är en fråga med fritext-svar och vi har tagit oss friheten att gruppera några kategorier för att öka tydligeheten (märkta med ‘*’ i diagrammet):

  • Cloud* - allt som har med molnteknologi att göra, exempelvis AWS, Azure, Serverless etc.
  • AI/ML* - allt som har med AI och Machine Learning att göra, exempelvis ML, LLM:s, PyTorch, Azure AI etc.

Vi har begränsat antalet och bara tagit med teknologier med minst två “röster”. Förändring från 2023 anges inom parantes.

Figur 5.1

Figur 5.1: Vilka teknologeier vill du arbeta med om du fick välja fritt (fritext). Förändring från 2023 anges inom parantes.

Här har det skett en tydlig förändring från föregående år genom att både Cloud och AI/ML seglat om Java som nu hamnar på en tredjeplats. En annan skillnad är att Kotlin nu lagt beslag på fjärdeplatsen som förra året innehades av Rust. Go har också ökat i popularitet och hamnar på delad femteplats tillsammans med Rust. Intresset för Python har gått ner med fyra procentenheter - intressant då vi samtidigt såg (enligt ovan avsnitt 2.2) att användningen av Python hade ökat med 5 % jämfört med 2023..

Nykomlingar på listan är Apache Camel och Swift UI som båda landade på 2 %. Bland teknologier som var med 2023 men som inte kom med i år hittar vi Microservices, Closure, C, Elm, Kafka och Swift.

3. Slutord

Vi tycker det var intressant att än en gång få blicka in i Cadec-deltagarnas teknikanvändning idag och se vad de skulle vilja arbeta med i framtiden. Det var också spännande att kunna jämföra resultatet med en tidigare mätning och få möjlighet att urskilja vissa trender, även om två enkäter inte räcker för att dra några säkra slutsatser.

Det är tydligt att Java fortfarande dominerar och i stort sett bibehåller sina värden vad gäller användning. Men man kan skönja en viss ökad diversiering där språk som TypeScript, Python, Kotlin och Go är på frammarsch.

Det är intressant att konstatera att läget på frontendsidan är stabilt med tre dominerande ramverk, React.js, Angular och Vue, som bibehåller sin relativa fördelning. Detta trots att frontend ibland brukar betraktas som ett område med stor rörlighet där teknologier och ramverk kommer och går i rask takt.

När det gäller framtiden så verkar Cloud och AI/ML ha en stor dragningskraft. Många är intresserade av att arbeta med dessa teknologier, kanske inte oväntat då speciellt AI ligger högt på hype-kurvan för närvarande.

Bland programmeringsspråk som man vill arbeta med om man fick välja fritt är Java fortfarande med råge det populäraste valet med mer än dubbelt så många röster som nästkommande alternativ, Kotlin. Man kan tolka det som att det stora flertalet är nöjda med Java som språk och plattform, och gärna använder denna teknologi även för framtida projekt.

Jag vill tacka alla som deltog i enkäten och riktar även ett särskilt tack till min kollega Fredrik Kjellberg för hjälp med att sammanställa och analysera enkätsvaren. Vi ser redan fram emot nästa upplaga av Callista Tech Radar Light som planeras samband med Cadec 2025. Stay tuned.

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer