Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Oskar Thunman

Utmaningar att datatekniskt representera kvalitetsindikatorer

// Oskar Thunman

För att datatekniskt representera en kvalitetsindikator i syfte att kommunicera mellan olika intressenter vad måttet innebär och för att förstå hur mätvärden för en indikator skall överföras är mätenheten för indikatorn en väsentlig skillnad mellan indikatorer. Att kunna representera olika mått på kvalitet är en förutsättning för att indikatorer ska kunna omsättas i t ex beslutstöd, ersättningsystem och i uppföljningsarbete.

Under årets första hälft har jag haft anledning att fördjupa mig i kvalitetsindikatorer, både hur de mäts och hur de definieras. Projektet jag deltagit i har gått ut på att överföra beräknade kvalitetsmått inom sjukvården från kvalitetsregister till externa system, däribland till MVK:s öppen data-plattform.

Vad är en kvalitetsindikator

En kvalitetsindikator är ett mått som indikerar kvalitet i syfte att kunna göra jämförelser mellan verksamheter och/eller över tid. Inom sjukvården används kvalitetsindikatorer i stor utsträckning som ett verktyg för att synliggöra kvalitet eller förutsättningar för kvalitet. En kvalitetsindikator kan mäta olika aspekter av sjukvård och en traditionell klassificering av mått är som mått som avser antingen struktur, process eller utfall. Strukturella indikatorer mäter främst tillgångar som indikerar kapacitet Processmått mäter utförda aktiviteter som indikerar att man gör rätt saker och Utfallsmått, många diagnosspecifika mått, mäter hälsa eller efterföljderna av vård.

Mängdläran bakom olika typer av mått

Den stora skillnaden mellan indikatorer rent semantiskt är mellan mått som består av en täljare och nämnare och mått som består av ett uppmätt värde. Från den kurs i HQMF-standarden som jag tagit var en stor behållning denna summering av mängdläran bakom kvalitetsmått:

Andelsmått

Täljare och nämnare räknar samma sak och täljaren är en delmängd av nämnaren, t ex antal patienter som fått en vårdrelaterad infektion som andel av totala antalet patienter:

1.png

Kvotmått

Övriga sorters kvoter men där det som räknas som täljare inte är en delmängd av nämnaren, t ex antal intensivvårdsplatser per 100 000 invånare:

2.png

Mätvärde

Ett mätvärde är istället för en kvot ett beräknat värde för en grupp t ex snittväntetid, medianinkomst:

3.png

Kohortmått

En kohort är bara en summering av förekomster, t ex antal rökare:

4.png

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer