Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på LinkedIn

Callista medarbetare Björn Genfors

Tips! Ny termbank inom informationssäkerhet

// Björn Genfors

Nyligen lanserade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en nationell termbank för informations- och cybersäkerhetsområdet. Innehållet består framförallt av svenska termer och terminologiska definitioner, men innehåller också ytterligare anmärkningar, termerna på engelska samt hänvisningar till relevanta källor.

MSB tar avstamp i språklagens tolfte paragraf, som säger att “Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.” Termbanken har tagits fram inom ramen för nationell (SIS/TK 318) och internationell (ISO/SC 27) standardisering, och målet är att bidra till ett enhetligt språkbruk på informationssäkerhetsområdet.

Vid sidan av mina återkommande uppdrag som informatiker inom e-hälsa så har jag även under hösten fördjupat mig inom informationarkitektur kopplat till just informationssäkerhetsområdet, och har då haft stor nytta av termbanken. Att ha tillgång till en pålitlig och de facto-normativ källa för termer inom området är en tacksam hjälp om man vill förankra sitt arbete i ett standardiserat språkbruk. MSB:s termbank kommer väl till pass både för den som inte är så insatt i området (framförallt tack vare de tydliga beskrivningarna av de termer som finns med) och för den som redan har arbetat länge med informationssäkerhetsfrågor (framför allt vid val av termer för redan kända begrepp).

Några detaljer går förstås att putsa på. För det första känns gränssnittet relativt trögt. För det andra beskrivs relationen mellan olika begrepp i termbanken enbart med den generiska relationen “relaterar till”, en uppenbar vidareutvecklingspotential är att detaljera dessa relationer ytterligare.

Dessa små förbättringsområden till trots - termbanken för informationssäkerhet rekommenderas till alla som arbetar med informationssäkerhet. Ett enhetligt språkbruk är till gagn för alla - både experter och lekmän. Termbanken hittas här

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer