Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Ove Lindström

Sagan om två datum

// Ove Lindström

It was the best of java.time.Date, it was the worst of java.utl.Date.

 • not Charles Dickens

Använder du forfarande java.util.Date?

Gör inte det.

Varför? Det finns bättre sätt att hantera både kalenderdatum och tid i java.time paketet. Ta 10 minuter för att förstå vad klasserna i java.time kan göra för dig.

Idag är det skottdagen 2024 så vad är lämpligare än att prata lite om datum och tid i vårt favoritspråk Java.

Vi firar snart 10-årsjubileum av att Java 8 släpptes och i den releasen hittar vi JSR-310. Den gav oss ett väldigt brett API för att arbeta med datum och tid.

Ändå ser vi än idag exempel som använder java.util.Date och java.util.Calendaroch vi får förslag från AI-verktyg som ska hjälpa oss att koda som ser ut såhär:

ai-java-util-date.png

Okej, vi kanske måste använda oss av java.util.* när vi använder gamla legacy-system eller bibliotek, men nu har de ändå haft 10 år på sig att ändra på sig.

Så vad var det egentligen som är så fel med Java Date API?

java.util.Date var felkonstruerat redan från början när Java 1.0 släpptes 1996. Det visste man om från Sun och det existerar en del kul historier från den tiden om hur diskussionerna gick om just hanteringen av tid. Redan i 1.1 deprecerades i princip alla metoder och man flyttade dem till den abstrakta java.util.Calendar och implementationsklassen java.util.GregorianCalendar. Men även dessa ansågs vara mer eller mindre “trasiga”.

java.util.Date användes brett, trots att den var gravt missförstådd av utvecklarna. Speciellt har den missförståtts och använts på ett sätt som gränsar till övergrepp av utvecklare av bibliotek och bara skapat ännu mera förvirring. Ofta var man tvingad att skapa adaptrar för att konvertera mellan olika biblioteks interna datum och tidshantering.

Det fanns bra initiativ, som Joda-time, som blev lite av en de facto standard och som sedan ledde till JSR-310. Numera rekommenderar de själva att man använder java.time istället men släppte ändå en ny version så sent som den 4 mars 2023. Den innehåller lite små roligheter som inte finns i java.time.

Det som varit svårast att förstå för utvecklare är att en Date-instans representerar ett ögonblick i tiden och inte ett datum. Det gör att:

 • den har ingen information om tidzon
 • den saknar format
 • den saknar kalendersystem

Det ger i sin tur ett antal följdproblem:

 • År hanteras som två siffror, med start 1900. Det gör att man måste göra alternativa lösningar för att hantera datum före 1900.
 • Månader är 0-indexerade. Januari är 0 och december är 11. Så många “off by one” fel hade kunnat undvikas.
 • Klasserna i java.util.* är muterbara!! Så om du inte ville att någon skulle kunna manipulera på ett datum som du skickade in i en annan metod, så var du tvungen att klona det först.
 • Det skiljer på formatet mellan java.util.Date, som representerar en Datum-Tid-tupel, och hur datum representeras i SQL. Så då fick man konvertera till java.sql.Date istället och den representerar bara ett singulärt datum. Så ofta var det i själva verket java.sql.Timestamp som skulle ha använts. En date är inte alltid en date, så att säga.
 • Under ytan används indirekt det underliggande systemets lokala tid och tidzon. T.ex i toString(). Gissa om det har förvirrat utvecklare som sitter i olika tidzoner då java.util.Date inte är tidzonmedveten.

Den nya tiden

Något behövdes göras och i Java 8 introducerades ett helt nytt Date & Time API som addresserar de problem som fanns med java.util.Date. Det var Stephen Colebourne (som var den som skrivit mycket av Joda-Time) och Oracle som tillsamamns skapade nya java.time under JSR-310.

I JSR-310 drevs framför allt tre kärnidéer.

 • Immutable-value classes. Den största svagheten i det gamla formaterarna, som java.util.SimpleDateFormat, var att de inte var trådsäkra.
 • Domändriven design. Stephen drev hårt tesen att domänerna Datum och Tid har olika användningsfall och därför ska vara i olika domäner. Därför representeras de i det nya API:et av skilda klasser. När man anpassar sin kod från gamla APIer till Java SE 8, krävs det att man själv tänker efter hur ens egen applikations domänmodell egentligen använder sig av Datum och Tid.
 • Separeringen av kronologier. Det finns andra kalendrar än de som definieras i ISO-8601, som den som används i Japan. Med en helt egen domän för kalendrar kan man representera vilken kalender som helt. Inklusive den Klingonska kalendern.

Välkommen java.time

Det nya API:et lades i Java 8 till i paketet java.time och återfinns numera i java.base modulen. Inte helt oväntat följer den samma struktur och format som Joda-Time.

Alla klasser är oförändringsbara (immutable) och därför trådsäkra. Alla manipulationer på en klass returnerar ett nytt objekt och förmodligen finns det redan en manipulations-metod redan som du kan använda utan att behöva tänka efter eller i detalj förstå hur temporal aritmetik ska hanteras.

I java.time paketet finns klasser för datum, tid, datum/tid, tidzoner, ögonblick (instants), varaktighet och tidsmanipulation. Alla klasser använder sig av ISO-8601 formatet.

Några av de vanligast använda klassern är:

 • Clock som ger dig access till nuvarande ögonblick, datum och tid med en tidzon. Används istället för System.currentTimeMillis().
 • LocalDate som ger ett datum utan tidzon, t.ex 2024-02-26.
 • LocalTime som ger en tid utan tidzon, som 13:37:42.
 • LocalDateTime som kombinerar LocalDate och LocalTime, men fortfarande utan tidzon.
 • Behöver man tidzoner så används ZonedDateTime där man dekorerar en LocaleDateTime med en ZoneId och ZoneOffset.
 • Duration representerar en tidslängd över tidsaxeln, i millisekunder. Bland annat finns metoden between som tar två Temporaler, som en LocalDateTime, och returnerar hur länge det är mellan dem (i minst sekunder).
 • Klassen Period gör samma sak, men på år, månad och dag-nivå.

Exempel:

// Få fram det lokala datumet
final LocalDate date = LocalDate.now();

// Få fram den lokala tiden
final LocalTime time = LocalTime.now();

// Få fram den lokala date/time
final LocalDateTime datetime = LocalDateTime.now();
// eller
final LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.of(date, time);

// Räkna ut hur länge det är mellan två tidpunkter
final LocalDateTime from = LocalDateTime.of(2024, Month.January, 18, 17, 0, 0, 0);
final LocalDateTime to = LocalDateTime.of(2025, Month.January, 24, 13, 0, 0, 0);

// Tid/Dagar mellan Cadec 2024 och 2025.
final Duration duration = Duration.between(from, to);
final Period period = Period.between(from, to); 

Den här koden demonstrerar skillnaden mellan just Duration (som tidsaxel) och Period (kalenderfokuserad).

final LocalDateTime to = LocalDateTime.of(2025, Month.JANUARY, 24, 13, 0, 0, 0);

// Varaktighet
final Duration duration = Duration.between(from, to);
// Skriv ut varaktigheten
System.out.println("Duration: does not handle years, " +
	" does not handle months, " +
  duration.toDays() + " days," +
  duration.toHours() + " hours."); // 24 * days + 20 timmar.

// Konvertera LocalDateTime till LocalDate och skapa en Period
final Period period = Period.between(from.toLocalDate(), to.toLocalDate());
    
// Skriv ut perioden.
System.out.println("Period: " + period.getYears() + " years, " +
	period.getMonths() + " months, " +
  period.getDays() + " days.");

En av de metoder som kom till i Java 9 var möjligheten att skapa en Stream av datum med hjälp av datesUntil(LocalDate endExclusive). Man kan också skapa en stream med Period som argument och då enkelt kunna filtrera fram t.ex. måndagar.

LocalDate startDate = LocalDate.of(2024, 1, 1);
LocalDate endDate = LocalDate.of(2024, 12, 31);

// Filtrera ut Måndagar med hjälp av datesUntil() och filter()
var mondays = startDate.datesUntil(endDate.plusDays(1))
  .filter(date -> date.getDayOfWeek() == DayOfWeek.MONDAY)
  .collect(Collectors.toList());

// Skriv ut alla måndagar under 2024.
for (LocalDate monday : mondays) {
  System.out.println(monday);
}

Ytterst användbart när man vill titta på statistik eller göra något speciellt om det är en specifik typ av dag.

Parsning och formattering

Parsning av strängar till objekt i java.time görs med parse(String str) metoden. De finns alltid även i en variant där man kan skicka med en DateTimeFormatter.

En sak som är värd att nämna är parsning av varaktigheter och perioder. ISO-8601 definierar ett format för att beskriva varaktigheter som P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S eller P[n]W. Eftersom man i Java har två klasser där Duration hanterar tid upp till dagar, t.ex P2DT3H30M och Period hanterar dagar eller mer (allt fram till T) så blir parsningen av ISO-strängar för varaktigheter lite knepigare. Man behöver dela upp parsningen så att Period hanterar det som är till vänster om Toch Duration det till höger. Har kan det vara bra att titta på Joda-Time.

String isoDurationString = "P2Y6M14DT12H12M12S";
String[] durationParts = isoDurationString.split("T");

Period period = Period.parse(durationParts[0]);
Duration duration = Duration.parse("PT" + durationParts[1]);

System.out.println(period.toTotalMonths());
System.out.println(duration.toMinutes());

Om man inte skapar sitt eget format, används ISO-formaten som t.ex ISO_ZONED_DATE_TIME som använder formatet 2011-12-03T10:15:30+01:00[Europe/Paris]. I DateTimeFormatter finns de flesta av de vanligaste ISO-formateringarna som konstanter.

På samma sätt kan man använda sig av metoden format(DateTimeFormatter formatter) för att formatera en temporal till det format man behöver. Alla toString()-metoder använder sig av ISO-8601-formatet.

DateTimeFormatter är, till skillnad från sin föregångare i java.util, trådsäker och går att återanvända mellan olika trådar.

Detaljer om formatterare och andra klasser att titta på finns i paketet java.time.format.

Kalendrar

I sitt grundutförande så används ISO-8601 kalender, eller det som kallades GregorianCalendar java.util. Andra kalenderformat, så som Japanska kalendern, hittar man i java.time.chrono. Java 9 lade till en antal kalendra och förfinade dem.

Vägen till nya Date och Time API

En java.util.Date representerar i paraktiken ett ögonblick på tidslinjen, i UTC, och som en kombination av tid på dagen och vilket datum. Det gör att vi kan konverterar det till ett antal olika typer i java.time beroende på vårt faktiska användningsfall.

java.time.png

I Java 8 lade man till metoden toInstant() som gör att man kan konvertera en java.util.Date och java.util.Calendar till java.time.Instant. java.sql.Date kommer däremot att kasta ett exception om man anropar toInstant(). Det är för att java.sql.Date inte har någon tids-komponent. Det finns en metod toLocalDate() som kan användas istället. java.sql.Timestamp har däremot både toInstant() och toLocalDateTime(). Det blir lätt förvirrande.

Ett exempel på hur man kan använda `toInstant():

java.util.Date date = ...;
java.util.Calendar calendar = ...;
LocalDateTime.ofInstant(date.toInstant(), ZoneId.systemDefault());
LocalDateTime.ofInstant(calendar.toInstant(), ZoneId.systemDefault());

Externa bibliotek

När Java 8 kom var det få externa bibliotek, så som XML, JSON och JPA som hade stöd för java.time. Nu, 10 år senare, har lyckligtvis alla de stora anpassat sig den nya tiden.

Om du trots det hittar bilbiotekt som forfarande använder java.util.Date så har du två alternativ, i prioritetsordning:

 1. Om det är ett Open Source-projekt som fortfarande används mycket, skriv om det och gör en PR.
 2. Om det är en kommersiell produkt, välj en annan… ;)

Summering

Java har som princip att alltid försöka vara bakåtkompatibelt så långt det går. Där för är alla metoder i java.util som har med datum och tid att göra inte deprekerade, men många kodanalysverktyg och IDE:er varnar idag om man använder sig av dessa klasser.

Sedan JSR-310 har det egentligen inte hänt några större saker i förhållande till java.time. Det har mest varit anpassningar av andra delar av Javas standardbibliotek. Några noterbara saker som hänt är:

 • I Java 11 blir java.time de facto standard i alla delar av Java som använder datum eller tid. Java 11 var den första LTS-versionen efter Java 8 och mycket resurser lades på att inget i Javas standardbibliotek längre skulle använda java.util.
 • I Java 12 tillförde ett par nya metoder i LocalDate och LocalTime för att bättre hantera start på dagen atStartOfDay(ZoneId) över tidzoner.
 • Java 14 innehöll några utökningar av datumformattering.
 • Java 16 lades det till aretmetiska operationer för framför allt med avseende på tidzoner.
 • Java 17 fick slutligen utökningar av metoderna i Duration.

Om du inte redan har gjort det, ta en halv dag och gör dig familjär med klasserna i java.time. Det är helt klart värt java.time.Duration.ofHours(4).

Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer