Blogg

Här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad, följ oss på Twitter

Callista medarbetare Björn Genfors

AI-förordningen äntligen beslutad

// Björn Genfors

För tre veckor sen klubbades slutligen AI-förordningen av EU. Det betyder att alla reglerna däri kommer att börja gälla pö om pö från och med om ett halvår och upp till som mest 36 månader framåt i tiden, men där majoriteten av reglerna träder i kraft om mellan 12 och 24 månader.

För ett par månader sedan talade min kollega David Ström och undertecknad om tillförlitlig AI och AI-förordningen på Cadec - missade du Cadec 2024 finns föredraget tillgängligt här. Den genomgången av AI-förordningen som gjordes då baserades på det utkast till lagtext som funnit tillgängligt sedan april 2021. I stora drag är det slutligt klubbade regelverket identiskt med det gamla utkastet. I huvudsak handlar regelverket fortfarande om riskklassificering av AI-system, även om den exakta klassificeringen av vilka sorters system som hör till vilken riskkategori har justerats lite grann. Det är även fortsatt så att vissa detaljer i regelverket kommer att kompletteras med förtydliganden vid ett senare tillfälle.

Ett av de områden som både är förändrat sedan det gamla utkastet, och som kommer att kompletteras med förtydliganden vid senare tillfälle, är definitionen av AI. Förmodligen det mest centrala i hela lagstiftningen, - i praktiken beskrivningen av vad förordningen omfattar. Numer har EU anammat OECD:s definition av vad som utgör ett AI-system. Den faktiska lydelsen i AI-förordningen är en språkligt massakrerad variant av nedanstående definition.

An AI system is a machine-based system that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions that can influence physical or virtual environments. Different AI systems vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment.

Medan innehållet i AI-förordningen är spikat, så genomgår lagtexten en juridisk-språklig slutjustering, och jag räknar med att man kommer att korrigera detta språkliga missöde innan den slutliga texten släpps. Oavsett exakt lydelse: läser jag den här definitionen ”som fan läser bibeln”, så tycker jag att alla IT-system faller in under den här definitionen. I kompletterande material som EU har släppt, påpekas dock att:

The definition [of AI] is not intended to cover simpler traditional software systems or programming approaches, and the [EU] Commission has been tasked to develop guidelines on its application.

Summa summarum är det fortfarande inte tydligt exakt var gränsen går för vad som utgör AI enligt AI-förordningen. Min bästa tolkning är, precis som jag nämnde på Cadec, att definitionen fortfarande omfattar fler system än man kanske traditionellt tänker på som ”AI”.

Fullständig, men inte färdigjusterad, lagtext återfinns här (på engelska).

vote-ai.jpeg
Bilden visar getimg.ai:s tolkning av hur det såg ut när AI-förordningen röstades igenom
Tack för att du läser Callistas blogg.
Hjälp oss att nå ut med information genom att dela nyheter och artiklar i ditt nätverk.

Kommentarer