Vårdens IT-arkitekter

Våra IT-arkitekter har stor kunskap om vårdens IT-mässiga utmaningar, och kan bidra till effektivare projekt och lösningar som verkligen fungerar i praktiken. Erfarenheten har vi byggt upp genom medverkan i ett stort antal regionala och nationella initiativ och projekt inom e-hälsa.

Callista Enterprise erbjuder Vårdens IT-arkitekter

Den nationella referensarkitekturen för vård och omsorg bygger på nationellt standardiserade tjänsteinteraktioner (web-service-beskrivningar) som sätter spelreglerna för vårdgivarnas inträde till den nationellt integrerade vården.

Inom Vårdens IT-arkitekter bidrar vi med expertkompetens till landsting, regioner och nationella aktörer som har ambitionen att utveckla framtidens e-hälsotjänster med den nationella arkitekturen som bas.

Beställarstöd

Att ta hänsyn till IT-arkitektur redan från projektstart gör att man undviker problem som dyker upp när det är för sent. Det bidrar också till att realiseringen blir effektivare och säkerställer att beställda IT-system svarar upp mot verksamhetens behov.

Våra konsulter har stor kompetens inom vårdens nationella arkitektur, regler, riktlinjer och ramverk, och kan ge stöd vid kravarbete i samband med upphandlingar och i tidiga projektfaser.

Det här kan vi hjälpa till med

 • Ansvara för arkitekturfrågor vid upphandlingar och proof-of-concepts
 • Beskriva av användningsfall och processer
 • Precisering/avstämning av krav relaterat till den nationella arkitekturen
 • Koordinering av projekt vid införande av tjänsteorienterade lösningar
 • Granskning av systemarkitektur och projekt

Medicinsk Informatik

Flertalet organisationers främsta tillgång är deras information. Värde skapas av att digitalt representera, bearbeta och kommunicera information.

Informatik, bildat av orden information och automatik, är studien av automatiserad informationshantering, eller mera handgripligen hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i informationssystem.

Som informatiker på Callista Enterprise jobbar vi med våra kunder för att med digitala lösningar stödja, styra och utveckla verksamheter och deras externa samverkan.

Att adressera informationsarkitekturen som en del av ett IT-arkitektutarbete säkerställer att IT-system svarar mot verksamhetens informationsbehov och processer.

Specialområden där våra informatiker kan hjälpa till inkluderar:

 • Ramverk för interoperabilitet och val av standarder
 • Begreppsmodellering, ontologier och terminologi
 • Informationsinsarkitektur för rätt informationsförsörjning
 • Processmodellering och processutveckling vid införande av nya systemstöd
 • Beslutsstödsystem och kunskapsrepresentation

Våra konsulter har lång erfarenhet av informatikarbete inom hälso och sjukvården, medicinsk informatik, samt arbete med samverkan och interoperabilitet i offentlig sektor.

Vi ser även en ökande efterfrågan av informatikkompetens i projekt utanför det offentliga där informatikens “ordning och reda” möjliggör:

 • Affärsutveckling utifrån informationstillgångar
 • Livscykel-tänk kring data och API:er
 • Snabbare och enklare integrationsarbete
 • Kraftfullare dataanalyser

Tjänsteorienterad integration

Informationsmässig integration mellan vårdens IT- system är ett övergripande mål i Nationella IT-strategin för Vård och Omsorg. Syftet är att ge invånare och anställda inom hälso- och sjukvård ett nationellt perspektiv på vårdinformation och vårdprocesser.

Vi har varit med och beskrivit den nationella referensarkitekturen för samverkan inom vården, och har också levererat den tjänsteplattform som beskrivs av den nationella referensarkitekturen. Våra konsulter har den erfarenhet och kompetens som är nödvändig för utveckla framgångsrika integrationslösningar.

Det här kan vi hjälpa till med

 • Framtagning av integrationsstrategi
 • Beskrivning av integrationsarkitektur
 • Utveckling av tjänster enligt RIV Tekniska Anvisninga
 • Stöd till projekt som utnyttjar tjänster enligt den nationella arkitekturen
 • Val av plattformar och verktyg
 • Etablering av integrationsplattform och tjänsteplattform

Uppdrag